waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doelstelling: “Het bevorderen van de inspraak van het onderwijzend en niet onderwijzend personeel en de ouders (voogden, verzorgers) bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (bestuur en schoolmanagement). Bij ons op school bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee personeelsleden. De directeur is adviserend lid.
Hun gemeenschappelijke belang is de school en het kind. De medezeggenschapsraad kent algemene en bijzondere bevoegdheden, welke zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.
 
De MR heeft twee soorten recht:
Adviesrecht: De adviezen bij onderstaande thema’s worden serieus genomen worden, maar zijn niet bindend.
De MR heeft o.a. adviesrecht bij:
•  verandering van de grondslag
•  fusies van scholen en/of besturen (instemming)
•  aanstelling of ontslag schoolleiding
•  vakantieregeling
•  begroting
•  uitbreiding, inkrimping werkzaamheden school
 
Instemmingsrecht: zonder instemming kan het bestuur bepaalde beslissingen niet nemen. Instemming is nodig bij:
•  verandering van onderwijskundige doelstellingen
•  vaststelling of wijziging van het schoolplan
•  vaststelling of wijzigingen van het schoolreglement
•  werktijdenregeling
•  arbeidsomstandigheden
•  formatie inzet
•  vaststellen van de schoolgids
 
De medezeggenschapsraad brengt één keer per jaar een jaarverslag uit, waar iedereen kennis van kan nemen. Tussentijds zal de medezeggenschapsraad na iedere vergadering haar achterban informeren via de website, in de teamvergadering of per e-mail.
 
Het schoolmanagement luistert naar argumenten van de MR en laat deze zwaar wegen bij het uiteindelijk besluit.
Door actief te zijn in de MR kunt u dus invloed uitoefenen op de gang van zaken op de school van uw kind. U kunt zich verkiesbaar stellen of op zijn minst bij verkiezingen uw stem uitbrengen. De vergaderingen zijn openbaar. U mag deze vergaderingen dus bijwonen.
Er is ook een Gemeenschappelijke MR binnen ons bestuur.
 
Medezeggenschapsraad 2018 -2019 .
 
Ouders
Anton Spierenburg
Niek van Benthum
 
Leerkrachten
Carmen Verstegen
Margo Sniedt

Notulen MR

De verslagen van de MR-vergaderingen kunt u hieronder lezen.


Verslag vergadering 2 juli 2018
Aanwezig: Tamar, Anton, Severine, Carmen (notulen), Saskia
 
 
Tijd/actie   Onderwerp
 
 
 
1
 
Notulen 28 mei 2018
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Severine plaatst de notulen op de website.
 
  2 Post/mail/mededelingen
 
't Bijenveld krijgt met ingang van het volgend schooljaar een nieuwe directeur: Monique Vroomen. Saskia gaat als directeur werken op de St. Jorisschool in Heumen. Severine vertrekt eveneens met ingang van het nieuwe schooljaar naar een andere school.
Tamar deelt mee dat ze haar lidmaatschap van de oudergeleding van de MR met ingang van het nieuwe schooljaar opzegt.
Dit betekent dat er een vacature is voor de ouder- en personeelsgeleding van de MR. Saskia zal melding doen van de vacature van de oudergeleding in het Bzzzletin.
In de informatieavonden aan het begin van het schooljaar wordt ook gewezen op de vacature.
De vacature in de klas van Severine wordt opgevuld door een nieuwe kandidaat. Cathelijne gaat twee dagen werken.
(Inmiddels is de vacature personeelsgeleding ingevuld door Margo Sniedt).
 
 
 
 
 
 
Saskia
3 Begroting 2018/2019 MR
 
Afgesproken wordt dat het budget dat niet wordt gebruikt voor een MR-cursus, ten goede komt aan de leerlingenraad.
 
Anton wil graag een cursus volgen en wellicht ook de nieuwe MR-leden. Saskia gaat na of er wederom een incompanytraining wordt georganiseerd door de GMR.
 
De MR is voornemens om een ouderavond te gaan organiseren over het gebruik van sociale media en gamegedrag bij kinderen. Voor het inhuren van een deskundige is een bedrag nodig uit het MR-budget.
 
Tot slot zal geld gereserveerd moeten worden voor de betaling van kinderoppas voor de oudergeleding op vergaderavonden.
 
 
 
 
 
 
4 Schoolgids 2018-2019
 
De oudergeleding stemt in met de inhoud van de schoolgids. De citoscores worden hierin nog opgenomen.
 
 
Severine
Carmen
 
5
Agendapunt volgende vergadering
  • vacature oudergeleding
  • voorlichtingsavond
  • jaarplan
  • cursus
  • kennismaking nieuwe directeur
  • voorzitterschap
Carmen zal het voorzitterschap voorlopig op zich nemen.
 
 
 
 
6 Rondvraag
 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.