waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doelstelling: "Het bevorderen van de inspraak van het onderwijzend en niet onderwijzend personeel en de ouders (voogden, verzorgers) bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (bestuur en schoolmanagement). Bij ons op school bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee personeelsleden. De directeur is adviserend lid.
Hun gemeenschappelijke belang is de school en het kind. De medezeggenschapsraad kent algemene en bijzondere bevoegdheden, welke zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.
 
De MR heeft twee soorten recht:
Adviesrecht: De adviezen bij onderstaande thema's worden serieus genomen worden, maar zijn niet bindend.
De MR heeft o.a. adviesrecht bij:
•  verandering van de grondslag
•  fusies van scholen en/of besturen (instemming)
•  aanstelling of ontslag schoolleiding
•  vakantieregeling
•  begroting
•  uitbreiding, inkrimping werkzaamheden school
 
Instemmingsrecht: zonder instemming kan het bestuur bepaalde beslissingen niet nemen. Instemming is nodig bij:
•  verandering van onderwijskundige doelstellingen
•  vaststelling of wijziging van het schoolplan
•  vaststelling of wijzigingen van het schoolreglement
•  werktijdenregeling
•  arbeidsomstandigheden
•  formatie inzet
•  vaststellen van de schoolgids
 
De medezeggenschapsraad brengt één keer per jaar een jaarverslag uit, waar iedereen kennis van kan nemen. Tussentijds zal de medezeggenschapsraad na iedere vergadering haar achterban informeren via de website, in de teamvergadering of per e-mail.
 
Het schoolmanagement luistert naar argumenten van de MR en laat deze zwaar wegen bij het uiteindelijk besluit.
Door actief te zijn in de MR kunt u dus invloed uitoefenen op de gang van zaken op de school van uw kind. U kunt zich verkiesbaar stellen of op zijn minst bij verkiezingen uw stem uitbrengen. De vergaderingen zijn openbaar. U mag deze vergaderingen dus bijwonen.
Er is ook een Gemeenschappelijke MR binnen ons bestuur.
 
Medezeggenschapsraad 2019 -2020
 
Ouders
Anton Spierenburg
Niek van Benthum
 
Leerkrachten
Carmen Verstegen
Margo Sniedt

In 2019-2020  komt de MR op de volgende data van 19.00 tot 21.00 uur bijeen:

30 sept.
18 nov.
13 jan.
9 maart
11 mei
22 juni

U bent van harte uitgenodigd om een vergadering bij te wonen.
Op 19 november vindt er een informatie-avond voor ouders plaats met als thema: ' opvoeden in een digitaal tijdperk'.  Locatie: basisschool  Op Weg in Ooij. Jaarverslag 2018-2019

Terugblik van de
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van 't Bijenveld is ook het afgelopen schooljaar in gesprek geweest met de directie en elkaar om de belangen van de school en het kind te behartigen. Graag blikken wij hieronder terug op de gespreksonderwerpen van het afgelopen schooljaar en kijken wij vooruit naar het komende schooljaar.
Met tevredenheid kijken wij terug op de studie-avond van 31 januari over zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, die samen met de directie is georganiseerd. De opkomst was goed en de inhoud was inspirerend voor ouders en leerkrachten.  Henk Visser van Fides gaf aan de hand van eigen ervaringen met kinderen veel praktische informatie. Op humoristische wijze vertelde hij over de behoefte van kinderen aan ruimte en aan grenzen en het spanningsveld voor opvoeders tussen deze twee. De MR wil er naar streven om ook het komend schooljaar in samenwerking met de school een informatieavond te organiseren over het wijs gebruiken van social media door kinderen.
Drie leden van de medezeggenschapsraad hebben een basiscursus MR gevolgd, waarin de Wet op de MR centraal stond en waar gesproken is over hoe de GMR zich tot de MR verhoudt.
In het afgelopen schooljaar zijn vele onderwerpen in de medezeggenschapsraad besproken, zoals de begroting, de formatie, de stakingen in het onderwijs, het vakantierooster, de schoolgids. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de notulen van de MR op de website van de school. Uit het scala van onderwerpen willen wij er een paar voor het voetlicht brengen:
 • Het tevredenheidsonderzoek: Uit het onderzoek bleek dat ouders de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen een belangrijk aandachtspunt vonden. De MR volgt ook dit schooljaar de wijze waarop de school hieraan aandacht gaat geven.
 • Het auditbezoek: 't Bijenveld is op 21 januari bezocht door de auditcommissie van Stichting Condor. Het verslag van de commissie is in de MR besproken en op verzoek van de MR op de website geplaatst onder het kopje 'koers'. U kunt het daar inzien. De MR volgt de wijze waarop de school gevolg gaat geven aan één van de conclusies, te weten 'In het didactisch handelen kan de didactiek worden versterkt en meer worden afgestemd op de individuele onderwijsbehoeftes van de leerlingen'.
 • De missie en motivatie van de MR: De MR wil zich meer profileren naar ouders toe en een stevigere inbedding krijgen in de school door duidelijkheid te bieden over de samenwerking binnen de MR en met andere geledingen in de school en de Stichting. Exacte invulling hiervan is onderwerp van de komende MR vergaderingen.
   
 • Relatie tussen GMR en MR: Er is veel aandacht geweest voor de verbinding tussen de GMR en MR. Er blijkt nog veel onduidelijk te zijn over de wijze waarop de GMR kan omgaan met vraagstukken die in de MR besproken worden en vice versa. De GMR heeft in de persoon van Nique van Overbeek laten weten dat de GMR vanuit een meer pro-actieve houding en vanuit verbinding wil gaan functioneren. Nique schuift regelmatig aan in de MR vergadering en geeft zo vooralsnog voldoende invulling aan de verbinding met de GMR.
 • Een nieuwe methode Engels: De voor- en nadelen van het invoeren van een methode Engels voor de onder- en middenbouw zijn besproken. De MR heeft te kennen gegeven de aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs belangrijk te vinden. Daarnaast heeft de MR geadviseerd om goed na te gaan op welke wijze Engelse les in het lesrooster past, zonder dat het ten koste gaat van andere lesactiviteiten. 
 


Notulen MR

De agenda en verslagen van de MR-vergaderingen kunt u hieronder lezen.

Agenda vergadering d.d. 18 november 2019

 
Onderwerp
Opening/Verslag MR 30 september 2019 (reeds in uw bezit)
 
 
Ingekomen post en mededelingen
 
 
Gesprekspunten vanuit de directie, u toegezonden op 11 november jl.:
 • Schoolbegroting 2020. Heeft de MR nog tips of aanbevelingen?
 • Reacties ouders op de stakingsnieuws van 6 november?
 • De thema avond "Opvoeden in het digitale tijdperk" op dinsdag 19 november. Aantal ouders dat zich heeft aangemeld: rond de 25/30 ouders voor beide scholen.
 • Aanvraag offerte speel-/leer-/beleeftuin.
 • Nieuwe vorm van groepenpresentaties vanuit OB, MB en BB: 4 D methodiek: data, duiden, doelen en doen.
 • Scol resultaten.
 • Het concept schoolplan.
 • Methodiek 4 sleutels.
Terugkoppeling uit vergadering voorzitters MR en GMR d.d. 12 november jl.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 

 

Verslag 30 september 2019
 

Aanwezig:Monique Vromen, Anton Spierenburg, Niek van Benthum, Margo Sniedt, Carmen Verstegen,
Afwezig: Nique Overbeek

Onderwerp

1. Opening/Verslag MR 24 juni 2019 november 2019 (reeds in uw bezit) Geen vragen bij notulen.

2. Ingekomen post en mededelingen: - Ter kennisgeving verslagen GMR d.d. 14.05.2019 en 18.06.2019. Geen vragen bij notulen GMR. Avond bij de parochie gaat niet door. GMR-avond. Misschien kan Anton mee met Carmen. Carmen houdt Anton op de hoogte en Anton overweegt mee te gaan. MR-vergadering van 11-11 valt samen met info-avond. MR-wordt verzet naar 18 november.

3. Financiële cijfers 't Bijenveld 2018 (bijlage reeds in uw bezit) 4.3.1 post is onduidelijk. Monique vraagt na. Volgende keer leggen we de begroting nieuw en oud naast elkaar.

4. Terugblik infoavonden en kennismakingsgesprekken reacties ouders. Opkomst in groep 7/8 ouderavond viel erg tegen qua opkomst. Groep 1/2 en 3/4 was vol Groep 6/7 had gemiddelde opkomst Wij bespreken met elkaar het nut en de noodzaak van deze avonden die volgens ons belangrijk is voor binding met elkaar. Aandachtspunt voor volgend jaar is info over vervolgonderwijs e.d. voor de ouders van groep 8 zodat er misschien meer ouders aanwezig zullen zijn.

5. Vooruitblik 1ste studiedag 081019 onderwerpen zijn: jaarplan/schoolplan en audit acties, werken met de 4 sleutels voor een effectieve les, vervolg Dans en Muziek op onze school, verder werken met ons MOO systeem.

6. Opzet concept jaarplan 't Bijenveld 2019-2020 (bijlage reeds in uw bezit)

 

Agenda 30 september 2019

Onderwerp

1. Opening/Verslag MR 24 juni 2019 november 2019 (reeds in uw bezit)

2. Ingekomen post en mededelingen: - Ter kennisgeving verslagen GMR d.d. 14.05.2019 en 18.06.2019.

3. F inanciële cijfers 't Bijenveld 2018 (bijlage reeds in uw bezit)

4. Terugblik infoavonden en kennismakingsgesprekken reacties ouders

5. Vooruitblik 1ste studiedag 081019 onderwerpen zijn: jaarplan/schoolplan en audit acties, werken met de 4 sleutels voor een effectieve les, vervolg Dans en Muziek op onze school, verder werken met ons MOO systeem.

6. Opzet concept jaarplan 't Bijenveld 2019-2020 (bijlage reeds in uw bezit)

7. 't Bijenveld naar een nieuw schoolplan; rol, input en werkwijze MR; hoe ziet de MR dit? welke items zijn voor de MR van belang?

8. Personeelsnieuws; nieuwe rollen bouwcoördinatoren, ziekte en vervanging

9. Ouderavond 11 november thema "Opvoeden in een digitaal tijdperk" samen met de MR

10. Voortgang aandachtspunten tevredenheidsonderzoek

11. Tablets/telefoons in de klas

12. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Notulen MR 24 juni 2019

1. Opening/Verslag MR 13 mei 2019 (reeds in uw bezit) Notulen vastgesteld

2.Ingekomen post en mededelingen Geen ingekomen post
Verslaglegging over actviteiten vanuit MR in afgelopen schooljaar naar ouders wordt door Carmen aan Monique gestuurd om via Parro te versturen. Tekst is al eerder als concept ons toegestuurd. Geen verdere mededelingen.

3. Informatie directie, u separaat toegezonden op 11 juni jl.:

· Korte terugblik ronde tafelgesprek ouders groep 3/4/ Prima gesprek. Ouders konden zichtbare vooruitgang benoemen. Combi 3-4 is er volgend jaar ook. Iedereen blikt met tevredenheid terug op deze tijdelijke splitsing. Cohesie in de klas kan soms niet werken. Er is ruimte gecreëerd zodat kinderen routine konden kweken in zelfstandigheid om het klassenmanagement rond te krijgen. Belangrijk altijd eerst werkhouding te trainen. Complimenten aan Monique en team in omgang met deze situatie.
· Korte terugblik studiedag team Team heeft ervaringen met functioneren Monique teruggegeven en verder terugblik op het jaar gedaan. Monique blijft!  Vaste dag aanwezigheid wordt de maandag. Gezamenlijke lunchtijd afgesproken, gezamenlijke tijdstippen voor aanwezigheid van teamleden in het gebouw afgesproken (om elkaar te kunnen blijven ontmoeten omdat dat leuk en nuttig is). Horizontale programmering van vaste vakken zodat je kunt inspringen op niveauverschillen. Werken met 2 bouwcoördinatoren (Sander en Margo) die operationeel beleid mee helpen uitvoeren. Precieze invulling van die functie moet nog wat verder worden verkend. Bouwcoördinator is nu geen taak maar een functie. Margo en Sandor schrijven stukje voor in eerste bzzzletin. Denisa en Eline gaan bewegingsonderwijsopleiding volgen. Cathelijne gaat dit jaar de opleiding afronden.Leerlingen wordt gevraagd om bij de nieuwe leerkracht aan te geven wat aandachtspunten bij hem/haar zijn. Dat wordt ook aan ouders gevraagd. · Feedback en feed forward voor Monique 1ste jaar op 't Bijenveld Monique heeft belangrijke rol in agenda van MR door haar input te geven. Als MR worden we serieus genomen door Monique. Dubbele pet van MR-lid en personeelslid is voor Carmen soms wat lastig. Kritische vragen blijven belangrijk. 
Terugkoppeling van resultaten van vragen is goed gegaan. 
· Speerpunten komend schooljaar (bijlage wordt toegezonden):

Innovatie thema's
Invoering nieuwe methode Engels groep 5 t/m 8 Stepping Stones. 
·Technisch en begrijpend lezen / effectieve aanpak binnen kansrijke combinatiegroepen ·
Cultuureducatie / dans en muziek · Inrichten speel, beleef en ontdek tuin achter school Schoolplein

Borgings thema's 
Werken via de 4 D methodiek (Data delen doelen doen) en de datamuur ·
Zichtbaar Jeelo onderwijs en verder ontwikkelen

Scholingsthema's team niveau
De 4 sleutels / reflectie box / professionele gesprekken cyclus ·
Begrijpen lezen ·
Leren en onderwijzen met ICT. ER zijn nu chrome books. Onderwijzen met ict (wat doet de leerkracht); leren met ict (hoe leren de leerlingen met ict). Mogelijk volgend jaar studieavond voor ict. Georganiseerd vanuit school, samen met MR.

Scholingsthema's individueel ·
Elyn en Denisa bewegingsonderwijs ·
Denisa; Taal bij kleuters ·

Vanuit audit nog aandacht nodig voor: Plek sociaal emotioneel welbevinden
Differentiatie · Anton geeft aan dat het niet duidelijk is hoe Jeelo terug te zien is in rapport. ·

Personeelsnieuws / indeling groepen
R
eeds gecommuniceerd · bespreekitems komend schooljaar/onderwijsuren leerlingen in relatie tot de schooltijden Vraag van Monique voor volgend jaar om in gesprek te gaan over schooltijden, werktijden om te kijken hoeveel tijd de dagindeling kost en hoeveel formatie dat kost/ ·

Update Gezonde School/actie groene school subsidie
Na afloop EUfruit wens om structureler fruitaanbod te hebben. Beleid volgens Margo blijft bij traktaties: voorkeur is gezond. Monique zoekt nog op wat er staat geschreven over fruit.

Nique wil graag aan het begin van de vergadering erbij zijn om GMRzaken te bespreken. Nique stuurt Carmen de notulen van de GMR.

4. Schoolgids Geen grote wijzigingen. Vastgesteld.

5. Invoering methode Engels: gevolgen voor het rooster in groep 5. Nieuw vak voor groep 5. Vraag is nog ten koste van wat Engels in de plaats komt. In onderbouw doe je het tussendoor. Onduidelijk is nog op welk niveau aangesloten kan worden na Stepping Stones. Gaat door naar de volgende vergadering.

6. Voortgang actiepunten uit tevredenheidsonderzoek en uit audit Reeds bij agendapunt 3 naar voren gekomen.

7. MR vergaderdata planning schooljaar 2019-2020 Voorstel is vastgesteld.

8. Wat verder ter tafel komt/rondvraagNotulen 13 mei 2019

1. Opening/Verslag MR 18 maart 2019 (wordt nagezonden)
Vastgesteld op een kleine wijziging na. Actie Anton om de notulen naar Carmen te sturen voor publicatie op de website.

2.Ingekomen post en mededelingen: ·
MR vergadering 17 juni: Monique vraagt of verplaatsing naar 24 juni een probleem is. Besloten om de vergadering te verplaatsen naar 24 Juni.

3. Informatie directie, u separaat toegezonden op 6 mei jl.
Formatie 2019/2020 Formatie update 2019/2020: Werkdrukgelden en budget Condor zijn beiden ingezet. Daardoor zijn 6 groepen mogelijk. 1) Bijen ( 18 lln) 2) Vlinders ( 20 lln.) 3) groep 3/4 ( 24 lln.) 4) groep 4/5 ( 24 lln.) 5) groep 6/7 ( 25 lln.) 6) groep 7/8 ( 25 lln.)
Verdeling leerlingen over de groepen (stappenplan. meedenkend) Op dit moment houden we rekening met de volgende uitgangspunten: 1) onderwijsaanbod combinatiegroep 2) samenstelling groep mbt onderwijsaanbod/ondersteuning/ kansen 3) kans om mee te liften op passend niveau per vakgebied 4) sociaal emotionele ontwikkeling 5) groepsverbinding 6) mits mogelijkheid rekening houdend met aantal jaren dezelfde leerkracht Bouwcoordinatoren krijgen ieder een dagdeel. · Personeelsaanstellingen/flexibele schil: 3 aanstellingen, 1x 0,4 vast, 2 x 0,6 vast + 0,3 jaarcontract. Dit brengt stabiliteit in het team.

4. Jaarplanning/kalender 2019/2020 (bijlage directie separaat toegezonden op 6 mei jl.)
Nog niet de uiteindelijke versie. Er zijn een aantal werkdrukdagen ingeroosterd. 5 studie momenten: 1x stichting, 4x team. 3 dagen continue-rooster. Personeel geeft aan dat dit rooster werkbaar is. Na de studiedag van 11 juni wordt de planning

5. Vervolg ronde tafelgesprek 29 mei a.s. mbt groep 3-4
Ronde tafel gesprek is verzet naar 29 mei (12:30). Niek sluit niet aan, Anton wel.

6. Uitslag Centrale Eindtoets
Uitslag is naar verwachting. Enigszins boven landelijk gemiddelde. Dit is een prima resultaat. De CITO toets zelf was in het oordeel van de leerkrachten goed te doen. School team is trots op de resultaten.

7. Subsidieaanvraag muziek
Moet Monique nog schrijven. Staat gepland voor over 2 weken. MR heeft waardering voor het vinden van verbinding met DES/dorp.

8. Subsidieaanvraag groenere schoolpleinen
Er is 1 reactie gekomen om mee te denken over de subsidie aanvraag. Echter is wegens email problemen de mail verdwenen. Reactie van Monique is niet mogelijk hierdoor. Wordt vervolgd.

9. Invoering nieuwe methode Engels
Stepping Stones Team besluit is genomen. Van toepassing voor groepen 5-8. Vrijblijvend voor groepen 1-4. Wordt geen voorbereiding verwacht van groep 1-4 om niveau van groep 5 te kunnen behalen. Momenteel wordt Engels alleen in groepen 7/8. Stepping Stones wordt ook in het voortgezet onderwijs gegeven (70% v.o. werkt hiermee). Dit borgt dus de aansluiting met v.o. Voor groep 5 en 6 betekent deze methode een extra activiteit. Actie Monique om de benodigde uren Engels te benoemen en ten koste van welke andere activiteit (met onderbouwing).

10. Rondvraag
1) Actie Carmen om schoolgids op de agenda van volgende MR te zetten (actie uit vorige notulen)
2) Nieuws uit TSO: Er wordt geprobeerd om een achterwacht te formeren om flexibiliteit te verkrijgen.
3) GMR: studiedag - Nique zoekt naar ideeen om aansluiting GMR met MR te verbeteren. MR Bijenveld geeft aan dat op dit moment het aanschuiven van Nique in de MR vergaderingen voldoende aansluiting geeft. Actie Nique om link naar de GMR notulen naar Carmen te sturen om op de MR webpagina te zetten.

 

Notulen MR 18 maart 2019
 
  Onderwerp
1. Opening/Verslag MR 19 januari 2019 (reeds in uw bezit)
 
Notulen zijn vastgesteld en kunnen gepubliceerd worden door Carmen.
 
 
2.
 
 
 
Ingekomen post en mededelingen:
 • Post: Geen inkomen post.
 • Schoolgids: Monique zoekt naar inputs voor de schoolgids. Actie aan allen om terugkoppeling per mail te geven. De schoolgids uiterlijk voor de zomer op de agenda van de MR plaatsen (Actie Carmen)
 • Schoolleiders register: Monique moet zich in 2020 registreren en start hiervoor met een cursus.
3. Groep 3/4/5: werkwijze en aanpak en voorbespreken ronde tafelgesprek ouders groep ¾
 
Actieplan zoals gecommuniceerd is in gang gezet maar het is nog te vroeg voor een effect meting.
Er is een ronde tafel gesprek ingepland. 11 ouders hebben zich aangemeld. Voorstel is om de OMR aan te laten sluiten bij het gesprek met als doel te observeren en terugkoppeling te geven. Indien mogelijk sluiten zowel Anton als Niek aan.
4. Formatie 2019-2020
 
Donderdag 21 Maart is de eerste bespreking met het team over de formatie. Het proces zelf loopt.
Uiterlijk in Mei is er meer info beschikbaar over de contract verlengingen.
 
 
5. Verslag audit
 
Besproken om de opvolging van de audit op de MR agenda te plaatsen (Actie Carmen).
 
Advies aan Monique: audit resultaten en actie plan publiceren in het kader van transparantie.
6. Besluit algemeen bestuurder t.a.v. eerder verstrekte financiën aan MR
(bijlage wordt separaat toegezonden)
 
Geen opmerkingen.
7. Vakantierooster 2019-2020
 
Geen opmerkingen.
8. Kangoeroeklas: hoe verhouden zich de besproken onderwerpen (bv. de evolutie) t.o.v. de grondslag van de school (Anton).
 
Kort besproken. Grondslag van de school/stichting is meer in naam dan in praktijk en wordt niet/nauwelijks meegenomen in de aangeboden lesstof.
9. Engels in de onder-/middenbouw
 
De huidige methode is aan vervanging toe en er loopt een onderzoek naar een nieuwe methode. Daarbij komt de vraag op of onder- en middenbouw ook Engels aangeboden moeten krijgen.
In de verkennisfase worden alle groepen 1-8 meegenomen. De keuze mogelijkheden zijn:
 • Bovenbouw
 • Groep 3-8
 • Groep 1-8
 
Niek is benieuwd naar het aansluitingsniveau van groep 8 op het voortgezet onderwijs (voor Engels). Dit is goed.
 
Verschillende onderzoeken over vroegtijdig aanbieden van Engels (in de onderbouw) kunnen niet aantoonbaar maken dat dit leidt tot betere resultaten in de bovenbouw.
 
Discussie: het is uiteindelijk aan het leerkrachten team om tot een besluit te komen aangezien zij de lessen zullen moeten kunnen/willen geven. De argumenten die de MR op tafel legt zijn:
 
 • Het borgen van de aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Tijdsbeslag op de leerkrachten en duidelijkheid of het ten koste gaat van andere (essentiele) activiteiten.
 
Conclusie: eerste overleg in het team, daarna een verdere discussie in de MR.
 
10. Terugblik thema-avond en studie-avond
 
Thema avond is goed ontvangen en voor herhaling vatbaar.
Studie avond (MR cursus) werd beperkt nuttig gevonden.
11. Rondvraag
 
Geen punten
 
Notulen MR
21 januari 2019

 
 
Genodigden: Monique Vromen (agendapunt 1 t/m 5), Anton Spierenburg,
Niek van Benthum, Margo Sniedt, Nique van Overbeek (GMR, tot 20:45 aanwezig), Carmen Verstegen
 
Notulen: Anton Spierenburg
 
  Onderwerp
1. Opening/Verslag MR 26 november 2019 (reeds in uw bezit)
 
Verslag van de vorige vergadering is van commentaar voorzien via de email en akkoord. Notulen kunnen op de website worden gepubliceerd.
 
  Ingekomen post en mededelingen:
 
 • Begroting: toch op het laatste moment nog beschikbaar. Vanwege het late tijdstip van beschikbaarheid wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende MR vergadering op 18 maart.
 • Personele update:
Groep ¾: Ineke is weer aan het integreren buiten de groep. Niek vraagt naar de reden van afwezigheid met het oog op speculatie (gevoed door geen verdere informatie) door ouders over de reden. Monique geeft aan dat niet alle informatie gedeeld wordt.
Margo zal 5 februari een operatie ondergaan en 2 a 3 weken afwezig zijn. Inge (?) zal haar in die periode vervangen.
 • Thema avond "Weerbaarheid":
Aanmelding via de Parro app loopt nog niet. 12 ja, 14 misschien en 20 niet. Dit terwijl er toch al 75% van de school aangemeld is op de app.
 • Terugblik op de (interne) audit:
Monique omschrijft het als een "mooie dag". Verslag hiervan volgt nog alsook de opvolging van het Bijenveld team. De interne audit volgt dezelfde criteria als de het toezichtskader van de inspectie. Er waren geen verrassingen. Observaties die genoemd werden waren: Veilige sfeer, goede team samenwerking, Leerlingenraad. Er waren 3 ouders aanwezig.
 • Studiedag:
Zal voornamelijk ICT gerelateerd zijn in het kader van het uitrollen van Office 365, Sharepoint en de overgang van SKOOL naar MOO.
 • AVG flyers:
zijn opgehangen/rondgestuurd: Aankijken welke vragen er opkomen.
 
2.
 • Staking 15 maart:
Er volgt nog meer info. Monique heeft de stakingsbereidheid binnen het team geïnventariseerd. Monique geeft aan dat 't Bijenveld hier niet aan mee doet, omdat vervanging voor een aantal leerkrachten al aan de orde is voor andere redenen. AVS heeft een oproep gedaan om geen vervanging in te zetten. De uiteindelijke beslissing is aan de school.
 • Basiscursus MR
De cursus vindt plaats op 6 februari 2019, van 19:00 tot 22:00 in het Condor kantoor in Beek (Lindestraat 25, 6573 XA Beek). Margo geeft aan niet te kunnen op die dag. De rest zal wel deelnemen.
 • Herinnering: Vergadering MR van 11 maart is verplaatst naar 18 maart a.s.
 • Stukken GMR:
Concept-begroting, jaarrekening, jaarverslag,
verslag vergadering d.d. 18.12.2018 (wordt toegezonden).
Discussie over de verbinding tussen MR en GMR en verwachtingen van de GMR en van de MR. Nique geeft aan dat haar aanwezigheid ingegeven is door het streven naar een betere verbinding. Er is echter van beide kanten nog onduidelijkheid over de inhoud. Na enige discussie komen een aantal vragen naar boven die ook in de cursus aan de orde kunnen komen:
 • Welke wijzigingen zijn er in de wet doorgevoerd en wat betekent dit voor de (G)MR nu?
 • Hoe binnen de MR om te gaan met vraagstukken vanuit het GMR?
Verdere invulling van de verbinding tussen MR en GMR zal in de loop van de tijd plaats moeten gaan vinden. Voorgestelde startpunt is dat Nique inzicht geeft in de onderwerpen die bij de GMR aan de orde komen en waar de relatie met de MR ligt.
 
3. Informatie-avond MR 31 januari: praktische afspraken
 
Er is een Digibord nodig. Voorkeur is om in een klaslokaal te gaan zitten. Bij het huidige aanmeldingsniveau kan dat gemakkelijk. Bij groter aantal gebruiken we de ruimte van groep 1-2.
MR zal om 19:00 aanwezig zijn. Inloop vanaf 19:15.
Monique verzorgt de intro, Carmen stelt kort de MR voor en opent de info avond.
4. Scholen met succes: Actiepunten uit het tevredenheidsonderzoek
 
Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek is besproken. De volgende acties zijn hieruit gekomen:
 1. Welke actiepunten heeft school gedefinieerd?
 2. Wat is de status van de opvolging?
  1. Met name interessant voor de MR is het eerste punt van de Top 10 ontevredenheid ouders: Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
 
Agendapunt voor 18 maart: bespreken van de opvolging.
5. Mededelingen m.b.t.
 • de begroting:
Zie onder punt 2, doorgeschoven naar 18 maart.
 • RI&E:
Geen info.
 • Formatie:
Nieuwe formatie is nog niet bekend. Formatie zal volgens de nieuwe criteria bepaald worden (meting Oktober 2019, voorspelling ipv meting afgelopen jaar).
De telling voor Oktober 2019 is bekend maar de rekenmethode nog niet. Wel is bekend dat er een transparanter model wordt toegepast. Transparanter betekent dat de middelen naar ratio worden verdeeld over de 10 scholen binnen de stichting. In het verleden was de verdeling van middelen minder transparant.
Het is ook niet bekend wanneer de formatie wel bekend is. Volgorde na bekendmaking is:
 • Team discussie
 • In kaart brengen van de opties
 • Bekijken van de knelpunten en de oplossingen (knelpuntenpot/werkdrukverlichtingspot)
Streven van Monique is om 25 februari de informatie ter beschikking te hebben om voldoende tijd te hebben voor de volgende MR vergadering om de verschillende stappen intern te kunnen doorlopen en een discussie te kunnen hebben in de volgende MR vergadering op 18 maart.
 
6. Missie en motivatie MR 2019
 
Motivatie per MR lid kort besproken.
Oudergeleding: maatschappelijke betrokkenheid, nieuwsgierigheid, invloed.
Schoolgeleding: deels op aanwijzen maar ook persoonlijke motivatie, betrokkenheid, invloed.  
 
MR wil meer kracht ontwikkelen en werken aan de volgende punten:
 1. Hoe werken we binnen de MR samen?
 2. Hoe verbinden met/profileren naar ouders?
 3. Hoe profileert de school zich (dorpsschool)?
 4. Hoe creëert de MR een basis waarop voortgeborduurd kan worden, ook bij wisseling van de wacht.
 
Voornemens:
 1. Verbinding met de ouders: Marit (voorzitter ouderraad) uitnodigen voor een open gesprek.
 2. Een levend document maken waarin de MR beschrijft wat er opgezet wordt en hoe. Bijvoorbeeld mbt de samenwerking met Monique, met de GMR, met de ouders. Ook de visie kan hierin worden opgenomen.
 3. Profileren MR naar buiten toe door de notulen kort samen te vatten in het Bzzletin en een link naar de complete notulen toe te voegen. In dat stukje kan ook herhaalt worden wie deel uit maken van de MR en dus ook aanspreekbaar zijn voor de ouders.
7. Vergaderfrequentie (Anton):
 
Besloten om de huidige frequentie aan te houden (6x/jaar) met de optie om een extra vergadering in te lassen (in principe op de maandag) mocht er een dringende reden voor zijn.
8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 
Geen punten voor rondvraag/WVTTK.
 
 

26 november 2018
Tijdstip:        19.00 - 21.00 uur
Aanwezig:     Niek, Margo, Monique (tot punt 9.), Nique (GMR) tot 20.30 uur,
Carmen (notulen)
  
 
Tijd/actie   Onderwerp
  1 Opening
 
Namens alle MR-leden bedankt Carmen Tamar voor haar belangeloze inzet met het overhandigen van een boeket. De MR en de directeur van de school waarderen het dat Tamar de belangen van kinderen, ouders en personeelsleden gedurende 3 jaar heeft behartigd.
 
Carmen heet Nique van harte welkom bij de vergadering. Nique is uitgenodigd voor deze vergadering op verzoek van de GMR. Nique heeft hierin zitting en licht toe dat de GMR meer vanuit een proactieve houding wil gaan functioneren en meer vanuit samenwerking met de MR'en. Zij zal voortaan de agenda krijgen toegestuurd, zodat ze van te voren kan bepalen bij welke agendapunten van de MR ze als toehoorder aanwezig wil zijn. Vanuit de MR worden agendapunten die in de GMR moeten worden besproken eveneens aangegeven.
 
 
 
Margo/Carmen
2
 
Notulen 1 oktober 2018
 
Margo stuurt de definitieve notulen aan Carmen door. Carmen plaatst ze op de website.
 
Carmen 
 
 
3 Post/mail/medelingen
 
Ingekomen stukken:
 • Cursusinformatie MR en het vakblad InfoMR.
 • De GMR inventariseert aan welke cursussen behoefte is.
  Carmen geeft aan de secretaris van de GMR door dat Niek, Anton en Margo een basiscursus willen volgen.
 • Mededelingen directie zijn vooraf via de mail d.d. 18 november met de MR gedeeld (zie onderaan dit verslag). Anton heeft op deze mail gereageerd op 23 november.
De onderwerpen worden puntsgewijs kort besproken.
EU-fruit: Het leveren van fruit gebeurt door een boer uit de buurt. Er is een lessenpakket aan verbonden. Niek vindt het belangrijk dat het niet zonder meer stopt in maart. Monique deelt mee dat er een evaluatie zal plaatsvinden, niet alleen in het team, maar ook onder ouders, in de leerlingenraad en de MR. Op grond van de bevindingen wordt er vervolg aan gegeven vanuit de gezonde school gedachte.
 
  4 Vensters: Scholen op de kaart
 
Vensters is een website, waar ouders en leerkrachten informatie over scholen kunnen vinden en waar men scholen met elkaar kan vergelijken. Scholen presenteren zichzelf op deze site o.a. door middel van de schoolgids. Door het format van deze website te gebruiken, voldoet de schoolgids aan de wettelijke eisen.
 
School is alert op vergrote mobiliteit van ouders en ziet daarom concurrentie van scholen toenemen. Er wordt gewerkt aan profilering van de school.
Niek spreekt de wens uit om de school weer meer deel uit te laten maken van het dorp. Een mogelijkheid waarbij de school kan aansluiten is een vanuit LeuthIdee gefinancierde vuilprikactie.
 
 
 
 
 
 
5 Terugblik inspecteur
 
De inspecteur heeft 't Bijenveld bezocht om de doorstroom van PO naar VO nader te bespreken. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met directeur, IB-er en een leerkracht van groep 7/8.
Op grond van de analyse kan geconcludeerd worden dat de kinderen over het algemeen goed worden verwezen, maar dat het schooladvies soms wat voorzichtig is. Deze conclusie wordt bij de komende schooladviezen meegenomen.
 
Los van het inspectiebezoek heeft het team besloten om een pre-advies uit te brengen aan leerlingen in groep 7, zodat de leerlingen gericht aan doelen kunnen gaan werken en ouders inzicht hebben in welke scholen ze kunnen gaan bezoeken met hun kind.
 
  6 AVG werkwijze en proces SPO Condor update
 
In de mail van Monique Vromen wordt hierover informatie gegeven. Zorgvuldigheid staat voorop. Leerkrachten communiceren met ouders via de schoolmail.
 
 
 
 
 
 
 
 
7 TSO werkwijze afstemming school mbt gezonde school en regels/ gedeelde verantwoordelijkheid
 
Het tweejaarlijkse overleg tussen TSO, Monique en contactpersoon TSO (Carmen) heeft onlangs plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat ook tijdens TSO-tijd het gezonde schoolbeleid wordt gehandhaafd.
De TSO wordt ook betrokken bij de algemene regels van de school, die onlangs door de leerlingenraad zijn geactualiseerd. De leerlingenraad zal deze regels aan de TSO overhandigen.
 
 
 
 
 
 
 
Monique
 
Carmen
8 Informatie-avond MR over zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden
 
Monique heeft een deskundige benaderd: Henk Visser. De MR-leden hebben een flyer over de inhoud van zijn thema-avond ontvangen.
Besloten wordt om de info-avond op donderdag 31 januari te laten plaatsvinden. Monique informeert Henk Visser en zet een vooraankondiging in het Bzzletin.
Carmen maakt een officiële uitnodiging voor de ouders.
Op 21 januari worden er afspraken gemaakt over de praktische organisatie van de avond.
 
  Carmen 9 Scholen met succes
 
Er heeft in april 2018 een ouder- en personeelstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De MR neemt kennis van het rapport.
Het team heeft voor de zomervakantie actiepunten uit het rapport gehaald, waaraan in dit schooljaar gewerkt gaat worden. Deze actiepunten worden volgend MR-overleg geagendeerd.
 
 
 
Carmen
10 Jaarplan 2017-2018
 
Het jaarplan wordt ongewijzigd goedgekeurd. Carmen plaatst het op de website.
  11 Agendapunten volgende keer/Rondvraag
 
Actiepunten uit tevredenheidsonderzoek.
Begroting/RI&E/?
 


Notulen MR-vergadering 1 oktober 2018

Aanwezig:     Monique Vroomen (agendapunt 1 t/m 4), Anton Spierenburg,
Margo Sniedt (notulen), Carmen Verstegen
 
  Onderwerp
 
 
1.
 
Opening en kennismaking directeur
Monique is gast. Geen lid.
Vooraf overleg met Monique en voorzitter.
Wat is belangrijk voor MR
 • Belang van goed onderwijs aan alle kinderen / leerkrachten en ouders
 • Bomen over/ klankbord/
MR wil zich meer profileren
 
        
2. Jaarplan 2018-2019
Een keer per jaar klankbord MR, brainstormen over allerlei onderwerpen
Het jaarplan wordt aangepast, het wordt een soort toets middel.
Scholen met succes wordt ook besproken, wat kunnen we verbeteren
Vensters: scholen op de kaart, koppelen aan website.
1 oktober is peildatum voor de financiering, 130 kinderen dit jaar.
3. MR-cursus nieuwe MR-leden
1 dagdeel voor nieuwe leden, Carmen gaat hier achteraan.
Margo, Anton en nieuw lid.
4. Mededelingen/post
Er is een postvak in de kast, hier zit alleen nu een folder in voor cursussen.
5. Notulen 2 juli 2018
Goedgekeurd en vastgesteld.
6. Vacature oudergeleding en voorzitterschap
 • Carmen neemt tot maart (in februari is er geen mr-vergadering, maar eventuele werkzaamheden pak ik nog op) het voorzitterschap op zich, daarna Anton.
 
Er komen verkiezingen voor nieuwe leden.
2 kandidaten voor het MR-lidmaatschap: Ruben Perenboom en Niek van Benthum
Ruben moet nog een stukje schrijven om zich voor te stellen. De informatie over de verkiezingen wordt digitaal verspreid.
 • Stembiljet gaat op 5 oktober op papier met alle leerlingen mee.
 • Stemmen tot 25 oktober.
 • Tellen op 26 oktober.
Huidige MR leden zitten in de commissie, en indien stemmen gelijk zijn beslist de MR
Er is geen minimum aantal stemmen dat binnen moet komen.
 
 
 
7. Voorlichtingsavond 'gebruik sociale media en game-gedrag van kinderen'
Het onderwerp wordt weerbaarheid bij kinderen.
Alle MR leden zoeken op internet informatie over mensen die een lezing kunnen geven.
Dit nemen we volgende vergadering mee of communiceren dit over de mail.
8. Jaarverslag MR 2017-2018
Carmen maakt een opzet, en stuurt dit door
9. Agendapunten volgende keer/rondvraag
Waar willen we als MR staan
Bedanken Tamar, ze wordt hiervoor ook even uitgenodigd, Anton verzorgt een bloemetje.
 
Agendapunten:
Scholen met succes.
Jaarplan 't Bijenveld.
Vensters: scholen op de kaart.
 


Verslag vergadering 2 juli 2018
Aanwezig: Tamar, Anton, Severine, Carmen (notulen), Saskia
 
 
Tijd/actie   Onderwerp
 
 
 
1
 
Notulen 28 mei 2018
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Severine plaatst de notulen op de website.
 
  2 Post/mail/mededelingen
 
't Bijenveld krijgt met ingang van het volgend schooljaar een nieuwe directeur: Monique Vroomen. Saskia gaat als directeur werken op de St. Jorisschool in Heumen. Severine vertrekt eveneens met ingang van het nieuwe schooljaar naar een andere school.
Tamar deelt mee dat ze haar lidmaatschap van de oudergeleding van de MR met ingang van het nieuwe schooljaar opzegt.
Dit betekent dat er een vacature is voor de ouder- en personeelsgeleding van de MR. Saskia zal melding doen van de vacature van de oudergeleding in het Bzzzletin.
In de informatieavonden aan het begin van het schooljaar wordt ook gewezen op de vacature.
De vacature in de klas van Severine wordt opgevuld door een nieuwe kandidaat. Cathelijne gaat twee dagen werken.
(Inmiddels is de vacature personeelsgeleding ingevuld door Margo Sniedt).
 
 
 
 
 
 
Saskia
3 Begroting 2018/2019 MR
 
Afgesproken wordt dat het budget dat niet wordt gebruikt voor een MR-cursus, ten goede komt aan de leerlingenraad.
 
Anton wil graag een cursus volgen en wellicht ook de nieuwe MR-leden. Saskia gaat na of er wederom een incompanytraining wordt georganiseerd door de GMR.
 
De MR is voornemens om een ouderavond te gaan organiseren over het gebruik van sociale media en gamegedrag bij kinderen. Voor het inhuren van een deskundige is een bedrag nodig uit het MR-budget.
 
Tot slot zal geld gereserveerd moeten worden voor de betaling van kinderoppas voor de oudergeleding op vergaderavonden.
 
 
 
 
 
 
4 Schoolgids 2018-2019
 
De oudergeleding stemt in met de inhoud van de schoolgids. De citoscores worden hierin nog opgenomen.
 
 
Severine
Carmen
 
5
Agendapunt volgende vergadering
 • vacature oudergeleding
 • voorlichtingsavond
 • jaarplan
 • cursus
 • kennismaking nieuwe directeur
 • voorzitterschap
Carmen zal het voorzitterschap voorlopig op zich nemen.
 
 
 
 
6 Rondvraag
 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.