waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doelstelling: "Het bevorderen van de inspraak van het onderwijzend en niet onderwijzend personeel en de ouders (voogden, verzorgers) bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (bestuur en schoolmanagement). Bij ons op school bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee personeelsleden. De directeur is adviserend lid.
Hun gemeenschappelijke belang is de school en het kind. De medezeggenschapsraad kent algemene en bijzondere bevoegdheden, welke zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.
 
De MR heeft twee soorten recht:
Adviesrecht: De adviezen bij onderstaande thema's worden serieus genomen worden, maar zijn niet bindend.
De MR heeft o.a. adviesrecht bij:
•  verandering van de grondslag
•  fusies van scholen en/of besturen (instemming)
•  aanstelling of ontslag schoolleiding
•  vakantieregeling
•  begroting
•  uitbreiding, inkrimping werkzaamheden school
 
Instemmingsrecht: zonder instemming kan het bestuur bepaalde beslissingen niet nemen. Instemming is nodig bij:
•  verandering van onderwijskundige doelstellingen
•  vaststelling of wijziging van het schoolplan
•  vaststelling of wijzigingen van het schoolreglement
•  werktijdenregeling
•  arbeidsomstandigheden
•  formatie inzet
•  vaststellen van de schoolgids
 
De medezeggenschapsraad brengt één keer per jaar een jaarverslag uit, waar iedereen kennis van kan nemen. Tussentijds zal de medezeggenschapsraad na iedere vergadering haar achterban informeren via de website, in de teamvergadering of per e-mail.
 
Het schoolmanagement luistert naar argumenten van de MR en laat deze zwaar wegen bij het uiteindelijk besluit.
Door actief te zijn in de MR kunt u dus invloed uitoefenen op de gang van zaken op de school van uw kind. U kunt zich verkiesbaar stellen of op zijn minst bij verkiezingen uw stem uitbrengen. De vergaderingen zijn openbaar. U mag deze vergaderingen dus bijwonen.
Er is ook een Gemeenschappelijke MR binnen ons bestuur.
 
Medezeggenschapsraad 2018 -2019 .
 
Ouders
Anton Spierenburg
Niek van Benthum
 
Leerkrachten
Carmen Verstegen
Margo Sniedt

In 2018-2019 komt de MR op de volgende data bijeen:

1 oktober
26 november
21 januari
18 maart
13 mei
17 juni
U bent van harte uitgenodigd om een vergadering bij te wonen.Notulen MR


De agenda en verslagen van de MR-vergaderingen kunt u hieronder lezen.

 
Notulen MR
21 januari 2019

 
 
Genodigden: Monique Vromen (agendapunt 1 t/m 5), Anton Spierenburg,
Niek van Benthum, Margo Sniedt, Nique van Overbeek (GMR, tot 20:45 aanwezig), Carmen Verstegen
 
Notulen: Anton Spierenburg
 
  Onderwerp
1. Opening/Verslag MR 26 november 2019 (reeds in uw bezit)
 
Verslag van de vorige vergadering is van commentaar voorzien via de email en akkoord. Notulen kunnen op de website worden gepubliceerd.
 
  Ingekomen post en mededelingen:
 
 • Begroting: toch op het laatste moment nog beschikbaar. Vanwege het late tijdstip van beschikbaarheid wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende MR vergadering op 18 maart.
 • Personele update:
Groep ¾: Ineke is weer aan het integreren buiten de groep. Niek vraagt naar de reden van afwezigheid met het oog op speculatie (gevoed door geen verdere informatie) door ouders over de reden. Monique geeft aan dat niet alle informatie gedeeld wordt.
Margo zal 5 februari een operatie ondergaan en 2 a 3 weken afwezig zijn. Inge (?) zal haar in die periode vervangen.
 • Thema avond "Weerbaarheid":
Aanmelding via de Parro app loopt nog niet. 12 ja, 14 misschien en 20 niet. Dit terwijl er toch al 75% van de school aangemeld is op de app.
 • Terugblik op de (interne) audit:
Monique omschrijft het als een "mooie dag". Verslag hiervan volgt nog alsook de opvolging van het Bijenveld team. De interne audit volgt dezelfde criteria als de het toezichtskader van de inspectie. Er waren geen verrassingen. Observaties die genoemd werden waren: Veilige sfeer, goede team samenwerking, Leerlingenraad. Er waren 3 ouders aanwezig.
 • Studiedag:
Zal voornamelijk ICT gerelateerd zijn in het kader van het uitrollen van Office 365, Sharepoint en de overgang van SKOOL naar MOO.
 • AVG flyers:
zijn opgehangen/rondgestuurd: Aankijken welke vragen er opkomen.
 
2.
 • Staking 15 maart:
Er volgt nog meer info. Monique heeft de stakingsbereidheid binnen het team geïnventariseerd. Monique geeft aan dat 't Bijenveld hier niet aan mee doet, omdat vervanging voor een aantal leerkrachten al aan de orde is voor andere redenen. AVS heeft een oproep gedaan om geen vervanging in te zetten. De uiteindelijke beslissing is aan de school.
 • Basiscursus MR
De cursus vindt plaats op 6 februari 2019, van 19:00 tot 22:00 in het Condor kantoor in Beek (Lindestraat 25, 6573 XA Beek). Margo geeft aan niet te kunnen op die dag. De rest zal wel deelnemen.
 • Herinnering: Vergadering MR van 11 maart is verplaatst naar 18 maart a.s.
 • Stukken GMR:
Concept-begroting, jaarrekening, jaarverslag,
verslag vergadering d.d. 18.12.2018 (wordt toegezonden).
Discussie over de verbinding tussen MR en GMR en verwachtingen van de GMR en van de MR. Nique geeft aan dat haar aanwezigheid ingegeven is door het streven naar een betere verbinding. Er is echter van beide kanten nog onduidelijkheid over de inhoud. Na enige discussie komen een aantal vragen naar boven die ook in de cursus aan de orde kunnen komen:
 • Welke wijzigingen zijn er in de wet doorgevoerd en wat betekent dit voor de (G)MR nu?
 • Hoe binnen de MR om te gaan met vraagstukken vanuit het GMR?
Verdere invulling van de verbinding tussen MR en GMR zal in de loop van de tijd plaats moeten gaan vinden. Voorgestelde startpunt is dat Nique inzicht geeft in de onderwerpen die bij de GMR aan de orde komen en waar de relatie met de MR ligt.
 
3. Informatie-avond MR 31 januari: praktische afspraken
 
Er is een Digibord nodig. Voorkeur is om in een klaslokaal te gaan zitten. Bij het huidige aanmeldingsniveau kan dat gemakkelijk. Bij groter aantal gebruiken we de ruimte van groep 1-2.
MR zal om 19:00 aanwezig zijn. Inloop vanaf 19:15.
Monique verzorgt de intro, Carmen stelt kort de MR voor en opent de info avond.
4. Scholen met succes: Actiepunten uit het tevredenheidsonderzoek
 
Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek is besproken. De volgende acties zijn hieruit gekomen:
 1. Welke actiepunten heeft school gedefinieerd?
 2. Wat is de status van de opvolging?
  1. Met name interessant voor de MR is het eerste punt van de Top 10 ontevredenheid ouders: Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
 
Agendapunt voor 18 maart: bespreken van de opvolging.
5. Mededelingen m.b.t.
 • de begroting:
Zie onder punt 2, doorgeschoven naar 18 maart.
 • RI&E:
Geen info.
 • Formatie:
Nieuwe formatie is nog niet bekend. Formatie zal volgens de nieuwe criteria bepaald worden (meting Oktober 2019, voorspelling ipv meting afgelopen jaar).
De telling voor Oktober 2019 is bekend maar de rekenmethode nog niet. Wel is bekend dat er een transparanter model wordt toegepast. Transparanter betekent dat de middelen naar ratio worden verdeeld over de 10 scholen binnen de stichting. In het verleden was de verdeling van middelen minder transparant.
Het is ook niet bekend wanneer de formatie wel bekend is. Volgorde na bekendmaking is:
 • Team discussie
 • In kaart brengen van de opties
 • Bekijken van de knelpunten en de oplossingen (knelpuntenpot/werkdrukverlichtingspot)
Streven van Monique is om 25 februari de informatie ter beschikking te hebben om voldoende tijd te hebben voor de volgende MR vergadering om de verschillende stappen intern te kunnen doorlopen en een discussie te kunnen hebben in de volgende MR vergadering op 18 maart.
 
6. Missie en motivatie MR 2019
 
Motivatie per MR lid kort besproken.
Oudergeleding: maatschappelijke betrokkenheid, nieuwsgierigheid, invloed.
Schoolgeleding: deels op aanwijzen maar ook persoonlijke motivatie, betrokkenheid, invloed.  
 
MR wil meer kracht ontwikkelen en werken aan de volgende punten:
 1. Hoe werken we binnen de MR samen?
 2. Hoe verbinden met/profileren naar ouders?
 3. Hoe profileert de school zich (dorpsschool)?
 4. Hoe creëert de MR een basis waarop voortgeborduurd kan worden, ook bij wisseling van de wacht.
 
Voornemens:
 1. Verbinding met de ouders: Marit (voorzitter ouderraad) uitnodigen voor een open gesprek.
 2. Een levend document maken waarin de MR beschrijft wat er opgezet wordt en hoe. Bijvoorbeeld mbt de samenwerking met Monique, met de GMR, met de ouders. Ook de visie kan hierin worden opgenomen.
 3. Profileren MR naar buiten toe door de notulen kort samen te vatten in het Bzzletin en een link naar de complete notulen toe te voegen. In dat stukje kan ook herhaalt worden wie deel uit maken van de MR en dus ook aanspreekbaar zijn voor de ouders.
7. Vergaderfrequentie (Anton):
 
Besloten om de huidige frequentie aan te houden (6x/jaar) met de optie om een extra vergadering in te lassen (in principe op de maandag) mocht er een dringende reden voor zijn.
8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 
Geen punten voor rondvraag/WVTTK.
 
 

26 november 2018
Tijdstip:        19.00 - 21.00 uur
Aanwezig:     Niek, Margo, Monique (tot punt 9.), Nique (GMR) tot 20.30 uur,
Carmen (notulen)
  
 
Tijd/actie   Onderwerp
  1 Opening
 
Namens alle MR-leden bedankt Carmen Tamar voor haar belangeloze inzet met het overhandigen van een boeket. De MR en de directeur van de school waarderen het dat Tamar de belangen van kinderen, ouders en personeelsleden gedurende 3 jaar heeft behartigd.
 
Carmen heet Nique van harte welkom bij de vergadering. Nique is uitgenodigd voor deze vergadering op verzoek van de GMR. Nique heeft hierin zitting en licht toe dat de GMR meer vanuit een proactieve houding wil gaan functioneren en meer vanuit samenwerking met de MR'en. Zij zal voortaan de agenda krijgen toegestuurd, zodat ze van te voren kan bepalen bij welke agendapunten van de MR ze als toehoorder aanwezig wil zijn. Vanuit de MR worden agendapunten die in de GMR moeten worden besproken eveneens aangegeven.
 
 
 
Margo/Carmen
2
 
Notulen 1 oktober 2018
 
Margo stuurt de definitieve notulen aan Carmen door. Carmen plaatst ze op de website.
 
Carmen 
 
 
3 Post/mail/medelingen
 
Ingekomen stukken:
 • Cursusinformatie MR en het vakblad InfoMR.
 • De GMR inventariseert aan welke cursussen behoefte is.
  Carmen geeft aan de secretaris van de GMR door dat Niek, Anton en Margo een basiscursus willen volgen.
 • Mededelingen directie zijn vooraf via de mail d.d. 18 november met de MR gedeeld (zie onderaan dit verslag). Anton heeft op deze mail gereageerd op 23 november.
De onderwerpen worden puntsgewijs kort besproken.
EU-fruit: Het leveren van fruit gebeurt door een boer uit de buurt. Er is een lessenpakket aan verbonden. Niek vindt het belangrijk dat het niet zonder meer stopt in maart. Monique deelt mee dat er een evaluatie zal plaatsvinden, niet alleen in het team, maar ook onder ouders, in de leerlingenraad en de MR. Op grond van de bevindingen wordt er vervolg aan gegeven vanuit de gezonde school gedachte.
 
  4 Vensters: Scholen op de kaart
 
Vensters is een website, waar ouders en leerkrachten informatie over scholen kunnen vinden en waar men scholen met elkaar kan vergelijken. Scholen presenteren zichzelf op deze site o.a. door middel van de schoolgids. Door het format van deze website te gebruiken, voldoet de schoolgids aan de wettelijke eisen.
 
School is alert op vergrote mobiliteit van ouders en ziet daarom concurrentie van scholen toenemen. Er wordt gewerkt aan profilering van de school.
Niek spreekt de wens uit om de school weer meer deel uit te laten maken van het dorp. Een mogelijkheid waarbij de school kan aansluiten is een vanuit LeuthIdee gefinancierde vuilprikactie.
 
 
 
 
 
 
5 Terugblik inspecteur
 
De inspecteur heeft 't Bijenveld bezocht om de doorstroom van PO naar VO nader te bespreken. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met directeur, IB-er en een leerkracht van groep 7/8.
Op grond van de analyse kan geconcludeerd worden dat de kinderen over het algemeen goed worden verwezen, maar dat het schooladvies soms wat voorzichtig is. Deze conclusie wordt bij de komende schooladviezen meegenomen.
 
Los van het inspectiebezoek heeft het team besloten om een pre-advies uit te brengen aan leerlingen in groep 7, zodat de leerlingen gericht aan doelen kunnen gaan werken en ouders inzicht hebben in welke scholen ze kunnen gaan bezoeken met hun kind.
 
  6 AVG werkwijze en proces SPO Condor update
 
In de mail van Monique Vromen wordt hierover informatie gegeven. Zorgvuldigheid staat voorop. Leerkrachten communiceren met ouders via de schoolmail.
 
 
 
 
 
 
 
 
7 TSO werkwijze afstemming school mbt gezonde school en regels/ gedeelde verantwoordelijkheid
 
Het tweejaarlijkse overleg tussen TSO, Monique en contactpersoon TSO (Carmen) heeft onlangs plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat ook tijdens TSO-tijd het gezonde schoolbeleid wordt gehandhaafd.
De TSO wordt ook betrokken bij de algemene regels van de school, die onlangs door de leerlingenraad zijn geactualiseerd. De leerlingenraad zal deze regels aan de TSO overhandigen.
 
 
 
 
 
 
 
Monique
 
Carmen
8 Informatie-avond MR over zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden
 
Monique heeft een deskundige benaderd: Henk Visser. De MR-leden hebben een flyer over de inhoud van zijn thema-avond ontvangen.
Besloten wordt om de info-avond op donderdag 31 januari te laten plaatsvinden. Monique informeert Henk Visser en zet een vooraankondiging in het Bzzletin.
Carmen maakt een officiële uitnodiging voor de ouders.
Op 21 januari worden er afspraken gemaakt over de praktische organisatie van de avond.
 
  Carmen 9 Scholen met succes
 
Er heeft in april 2018 een ouder- en personeelstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De MR neemt kennis van het rapport.
Het team heeft voor de zomervakantie actiepunten uit het rapport gehaald, waaraan in dit schooljaar gewerkt gaat worden. Deze actiepunten worden volgend MR-overleg geagendeerd.
 
 
 
Carmen
10 Jaarplan 2017-2018
 
Het jaarplan wordt ongewijzigd goedgekeurd. Carmen plaatst het op de website.
  11 Agendapunten volgende keer/Rondvraag
 
Actiepunten uit tevredenheidsonderzoek.
Begroting/RI&E/?
 
Mail Monique Vromen d.d. 18 november 2018
 • langdurige ziek melding juf Ineke ( groep 3/4) en vervanging door juf Elyn ( groep 4/5) ouders van betreffende groep zijn op de hoogte. Het komt ook in het Bzzzletin van week 48 te staan.
 • verwarde vrouw.. update In de bijlage de brief die aan haar wordt overhandigd na overleg en afstemming met wijkagent, loket bijzondere zorg en regieteam. Alle zaken worden door ons gemeld bij de politie. Komende week is er weer een overleg mbt de overlast van deze persoon.
 • EU fruit project mooi en goed geopend. Nog tips voor ons?
 • 28 november studiedag; alle leerlingen vrij. de volgende onderwerpen staan op de agenda: begrijpend lezen; op weg naar een nieuwe methode , doorgaande lijn oudergesprekken , scholing ParnasSys en ons nieuwe rapport. werken met het dyslexie programma Bouw in de onderbouw en nieuwe werkwijze kangoeroeklas spo Codor en effecten op onze school voor de leerlingen en ouders.
 • opkomst open inschrijfochtend 21 november.
 • komende week heb ik contact met Henk Visser ivm ouderavond over weerbaarheid.. Tijdens de MR vergadering stem ik het met jullie verder af.
 • maandag 21 januari 2019 hebben wij de interne SPO Condor audit. Onze school wordt dan bezocht door 1 collega directeur. 1 persoon van externe audit begeleidingsbureau en 3 leerkrachten van andere scholen.Tijdens deze audit ga ik samen met het auditteam klassen bezoeken. Tijdens deze dag spreekt het audit team naast IB-er en mij,ook met het team, ouders en leerlingen.
Zij gaan uit van de recente inspectiekaders en de beleidslijnen van SPO Condor. De volgende domeinen hebben centraal gestaan:
·        het onderwijsleerproces (pedagogisch-didactisch handelen en de leerlingenzorg) 
·        de resultaten
·        de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur. 
tzt deel ik dit bezoek met ouders via onze nieuwsbrief. Ø  Bewust 6x Zorgvuldig
1.      Gebruik zorgvuldig: vergrendel je scherm
2.      Deel zorgvuldig: eerst denken dan delen
3.      Surf zorgvuldig; klik niet klakkeloos
4.      Beveilig zorgvuldig: wachtwoord is persoonlijk
5.      Verbind zorgvuldig: check veilige verbinding
6.      Sla zorgvuldig op: encryptie
 


Notulen MR-vergadering 1 oktober 2018

Aanwezig:     Monique Vroomen (agendapunt 1 t/m 4), Anton Spierenburg,
Margo Sniedt (notulen), Carmen Verstegen
 
  Onderwerp
 
 
1.
 
Opening en kennismaking directeur
Monique is gast. Geen lid.
Vooraf overleg met Monique en voorzitter.
Wat is belangrijk voor MR
 • Belang van goed onderwijs aan alle kinderen / leerkrachten en ouders
 • Bomen over/ klankbord/
MR wil zich meer profileren
 
        
2. Jaarplan 2018-2019
Een keer per jaar klankbord MR, brainstormen over allerlei onderwerpen
Het jaarplan wordt aangepast, het wordt een soort toets middel.
Scholen met succes wordt ook besproken, wat kunnen we verbeteren
Vensters: scholen op de kaart, koppelen aan website.
1 oktober is peildatum voor de financiering, 130 kinderen dit jaar.
3. MR-cursus nieuwe MR-leden
1 dagdeel voor nieuwe leden, Carmen gaat hier achteraan.
Margo, Anton en nieuw lid.
4. Mededelingen/post
Er is een postvak in de kast, hier zit alleen nu een folder in voor cursussen.
5. Notulen 2 juli 2018
Goedgekeurd en vastgesteld.
6. Vacature oudergeleding en voorzitterschap
 • Carmen neemt tot maart (in februari is er geen mr-vergadering, maar eventuele werkzaamheden pak ik nog op) het voorzitterschap op zich, daarna Anton.
 
Er komen verkiezingen voor nieuwe leden.
2 kandidaten voor het MR-lidmaatschap: Ruben Perenboom en Niek van Benthum
Ruben moet nog een stukje schrijven om zich voor te stellen. De informatie over de verkiezingen wordt digitaal verspreid.
 • Stembiljet gaat op 5 oktober op papier met alle leerlingen mee.
 • Stemmen tot 25 oktober.
 • Tellen op 26 oktober.
Huidige MR leden zitten in de commissie, en indien stemmen gelijk zijn beslist de MR
Er is geen minimum aantal stemmen dat binnen moet komen.
 
 
 
7. Voorlichtingsavond 'gebruik sociale media en game-gedrag van kinderen'
Het onderwerp wordt weerbaarheid bij kinderen.
Alle MR leden zoeken op internet informatie over mensen die een lezing kunnen geven.
Dit nemen we volgende vergadering mee of communiceren dit over de mail.
8. Jaarverslag MR 2017-2018
Carmen maakt een opzet, en stuurt dit door
9. Agendapunten volgende keer/rondvraag
Waar willen we als MR staan
Bedanken Tamar, ze wordt hiervoor ook even uitgenodigd, Anton verzorgt een bloemetje.
 
Agendapunten:
Scholen met succes.
Jaarplan 't Bijenveld.
Vensters: scholen op de kaart.
 


Verslag vergadering 2 juli 2018
Aanwezig: Tamar, Anton, Severine, Carmen (notulen), Saskia
 
 
Tijd/actie   Onderwerp
 
 
 
1
 
Notulen 28 mei 2018
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Severine plaatst de notulen op de website.
 
  2 Post/mail/mededelingen
 
't Bijenveld krijgt met ingang van het volgend schooljaar een nieuwe directeur: Monique Vroomen. Saskia gaat als directeur werken op de St. Jorisschool in Heumen. Severine vertrekt eveneens met ingang van het nieuwe schooljaar naar een andere school.
Tamar deelt mee dat ze haar lidmaatschap van de oudergeleding van de MR met ingang van het nieuwe schooljaar opzegt.
Dit betekent dat er een vacature is voor de ouder- en personeelsgeleding van de MR. Saskia zal melding doen van de vacature van de oudergeleding in het Bzzzletin.
In de informatieavonden aan het begin van het schooljaar wordt ook gewezen op de vacature.
De vacature in de klas van Severine wordt opgevuld door een nieuwe kandidaat. Cathelijne gaat twee dagen werken.
(Inmiddels is de vacature personeelsgeleding ingevuld door Margo Sniedt).
 
 
 
 
 
 
Saskia
3 Begroting 2018/2019 MR
 
Afgesproken wordt dat het budget dat niet wordt gebruikt voor een MR-cursus, ten goede komt aan de leerlingenraad.
 
Anton wil graag een cursus volgen en wellicht ook de nieuwe MR-leden. Saskia gaat na of er wederom een incompanytraining wordt georganiseerd door de GMR.
 
De MR is voornemens om een ouderavond te gaan organiseren over het gebruik van sociale media en gamegedrag bij kinderen. Voor het inhuren van een deskundige is een bedrag nodig uit het MR-budget.
 
Tot slot zal geld gereserveerd moeten worden voor de betaling van kinderoppas voor de oudergeleding op vergaderavonden.
 
 
 
 
 
 
4 Schoolgids 2018-2019
 
De oudergeleding stemt in met de inhoud van de schoolgids. De citoscores worden hierin nog opgenomen.
 
 
Severine
Carmen
 
5
Agendapunt volgende vergadering
 • vacature oudergeleding
 • voorlichtingsavond
 • jaarplan
 • cursus
 • kennismaking nieuwe directeur
 • voorzitterschap
Carmen zal het voorzitterschap voorlopig op zich nemen.
 
 
 
 
6 Rondvraag
 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.