waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Oudervereniging

Oudervereniging 't Bijenveld Leuth
 
Wat is een oudervereniging?
De oudervereniging is een vereniging die bestaat uit de ouders die één of meerdere kinderen op school hebben. Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging houdt zich niet bezig met het beleid van de school (dit doet de medezeggenschapsraad). Zes keer per schooljaar wordt er vergaderd. In februari wordt de jaarvergadering gehouden. De vergaderingen zijn openbaar, dus voor alle ouders toegankelijk. De agenda voor de vergadering wordt een week van tevoren per mail verstuurd.
De statuten van de oudervereniging alsmede de notulen van de vergaderingen zijn op de website van school terug te vinden.
Iedere groep heeft minimaal 1 klassenouder (voorkeur voor minimaal 2 klassenouders).  De klassenouders zijn de contactpersonen tussen ouders en leerkrachten. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van allerlei activiteiten bv: kinderboekenweek, sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, sportdag, schoolreisje, etc. Ook voeren zij het hoofdluisprotocol uit.  Verder regelen de klassenouders op vraag van de leerkrachten vaak het vervoer bij buitenschoolse activiteiten. Wanneer er hulp nodig is van andere ouders bij een activiteit (behalve voor schoolreis), wordt dit door de klassenouders geregeld. 

 
Ouderbijdrage:
De oudervereniging organiseert gedurende het schooljaar diverse activiteiten. Dit zijn leuke afwisselingen binnen het normale lesprogramma. Kinderen kijken hier ook echt naar uit.
Het gaat hier om de volgende activiteiten: kinderboekenweek, sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, sportdag, schoolreisje, playbackshow en de fietstocht.
De oudervereniging kan deze activiteiten alleen betalen uit de ouderbijdrage van de leden van de oudervereniging.  Zonder uw bijdrage kunnen wij de bovenstaande activiteiten niet organiseren.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering besproken en zo nodig aangepast. Voor het huidige schooljaar is het €40,00. Kinderen die later in het jaar instromen betalen, afhankelijk van het tijdstip van instromen, een lager bedrag.
Doordat de oudervereniging een officiële vereniging is, wordt de ouderbijdrage betaald aan de penningmeester van de oudervereniging.

Nieuwe klassenouders:
Als er aan het eind van een schooljaar nieuwe klassenouders nodig zijn, kan iedereen zich aanmelden bij de voorzitter van de oudervereniging (Marit Lijnse).

Schoolreisje: 
Het schoolreisje wordt georganiseerd voor alle groepen. Klassenouders mogen in ieder geval mee. Bij kleuters die nog niet zolang op school zijn, gaat de voorkeur uit naar ouders van deze jonge kinderen om mee te gaan. Dit wordt bepaald door de leerkracht. Wanneer extra begeleiding nodig is, vragen de leerkrachten eerst ouders die regelmatig op school helpen. Afhankelijk van de kosten van het schoolreisje, wordt er bekeken of kinderen wel of geen lunchpakket mee moeten nemen.
 
Kilometervergoeding: 
Voor sommige activiteiten (bv bezoek aan een kinderboerderij) wordt er aan ouders gevraagd om te rijden.  Er wordt alleen vergoeding betaald als de activiteit vanuit school is georganiseerd. De MR heeft bepaald wat de onkostenvergoeding is en dit wordt per activiteit bekeken.
 
Geboorte zoon of dochter: 
Leerkrachten krijgen een cadeau van € 12.50 bij geboorte van hun kind. Dit wordt betaald uit de ouderbijdrage. De klassenouders zorgen voor het cadeau, ook zorgen zij bij een geboorte dat de leerkracht een cadeau krijgt dat is gemaakt door alle kinderen van de jaargroep.
 
Luizen: 
Op school is een hoofdluisprotocol. Kinderen worden iedere 1e of 2e woensdag na elke vakantie gekamd. Zie voor data de schoolkalender. Enkele dagen voor het kammen wordt een mail hierover verstuurd ter herinnering met tevens de oproep aan ouders om mee te helpen bij het kammen (van 8.30 tot ongeveer 9.30 u). Na het kammen worden ouders via de mail geïnformeerd of er wel of geen hoofdluis is.
Wordt er in een groep hoofdluis geconstateerd, dan krijgen alle kinderen uit die groep een brief mee. Deze groep wordt na twee weken weer gekamd.
Wanneer u bij uw kind luizen constateert, dan dient u dit aan de groepsleerkracht door te geven. De groepsleerkracht neemt contact op met de hoofdluiscoördinator (klassenouder Nicole Boerwinkel). Zij zorgt dat kinderen uit die groep zo snel mogelijk gekamd worden, om andere ouders ook zo nodig alert te maken op hoofdluis en verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen.
 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een klassenouder, dan wel met de voorzitter van de oudervereniging Marit Lijnse

Samenstelling oudervereniging schooljaar 2018-2019.

Bestuur
 
Voorzitter: Marit Lijnse
Penningmeester: Merlijn Sutmuller
Secretaris: Hanneke van Swelm
Bezetting per groep:
 
Klassenouder 1-2 Bijen Monique Gubbels
Klassenouder 1-2 Bijen Rianne Zegers
Klassenouder 1-2 Vlinders  Andrea Rutten
Klassenouder 1-2 Vlinders Jane van Os
Klassenouder 3-4 Mandy Menting-Wijers
Klassenouder 3-4 Helma Verheijen-Vink
Klassenouder 3-4 Saskia Arens
Klassenouder 3-4 Stephanie Engelen
Klassenouder 3-4 Anjella Seitzinger
Klassenouder 4-5 Rood en Kim van Maanen/Jansen
Klassenouder 4-5 Tamar Deijkers
Klassenouder 6-7 Nicole Boerwinkel
Klassenouder 6-7 Larissa Janssen Duyghuysen
Klassenouder 6-7 Patricia Dekeling
Klassenouder 7-8 Marit Lijnse
Klassenouder 7-8 Hanneke van Swelm

Notulen OV:
Notulen OV 30-10-2018.pdf
Notulen OV 22-01-2019.pdf
Notulen Jaarvergadering OV 26-02-2019.pdf
Notulen OV 09-04-2019.pdf
Notulen OV 11-06-2019.pdf