waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Klachtenregeling


 
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. 

We gaan er vanuit dat de meeste klachten in overleg met de leerkracht opgelost kunnen worden. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid de leerkracht en in tweede instantie de directie aan te spreken. Als u er met de leerkracht en de directie niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie.

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding. 

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning van onze interne vertrouwenspersoon. Deze is er voor u en voor de leerlingen.
Zij luistert en neemt uw klacht serieus en geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Zij maakt met u een stappenplan voor het stoppen van het door u gesignaleerde ongewenste gedrag. Door middel van een klassenbezoek aan het begin van het schooljaar maakt zij zich bekend bij de leerlingen. U kunt de gegevens vinden op de website en in onze jaargids de 'Wegwijzer'.


De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt deze zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar. Op onze website en in onze jaargids de 'Wegwijzer' staat verdere informatie, de naam en het telefoonnummer van de externe vertrouwenspersoon vermeld. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende opgelost vindt, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. 
De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.


Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook contact opnemen.